Sâmbătă, 21 Decembrie 2013 12:28

Statutul Asociatiei Pentru Apararea Dreptului la Proprietate si Sanatate al Cetateanului (APADPSC)

Rate this item
(4 votes)
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1.
1). ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE ŞI SĂNĂTATE AL CETĂŢEANULUI este fondată potrivit Actului constitutiv de către următorii membrii fondatori şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificarile şi completările ulterioare:
 • CACOVEAN Adrian, cetăţean român, născut în Municipiul Sibiu în data de 22.07.1967, domiciliat în Bucureşti,
 • HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara,
 • HENŢ Sorin, cetăţean român, născut în Timişoara, Jud. Timiş, în data de 15.01.1972, domiciliat in Timişoara,
aceştia manifestându-şi voinţa liberă de asociere în vederea promovării scopurilor mai jos descrise.

2). Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de membru al ASOCIAŢIEI:
Poate deveni membru al ASOCIAŢIEI, cu acordul membrilor fondatori, orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens şi respectă prezentul statut. Calitatea de membru se dobândeşte cu aprobarea adeziunii de către CONSILIUL DIRECTOR.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se poate produce:
• prin deces;
• prin retragere scrisă;
• prin excludere, ca urmare a deciziei CONSILIULUI DIRECTOR sau a hotărârii ADUNARII GENERALE, pentru încălcări grave ale statutului, regulamentelor de funcţionare şi hotărârilor CONSILIULUI DIRECTOR, pentru fapte din care rezultă prejudicii sau atingeri grave aduse asociaţiei respectiv imaginii sale, celui în cauză solicitândui-se în prealabil explicaţii scise.

Art.2. - Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie:
 • desfăşurarea de activitaţi în vederea conştientizării, în sânul opiniei publice, a necesităţii restabilirii dreptului de proprietate al contribuabililor asupra contribuţiei achitată pentru asigurarea de sanatate;
 • desfăşurarea de activităţi educative şi de lobby pentru redobândirea sau naşterea unui drept nou de proprietate asupra Fondului naţional unic al asigurarilor de sănătate;
 • efectuarea de activităţi pentru conştientizarea, în sânul societăţii a diferenţei dintre natura de contribuţie a cotei plătite din venit pentru sănătate şi noţiunea de impozit cu care se doreşte a fi asimilată; conştientizarea cetăţeanului asupra diferenţei între taxă şi impozit şi contribuţie;
 • coagularea intereselor cetăţenilor, asociaţiilor profesionale şi de pacienţi, a sindicatelor şi altor ONG-uri în lupta pentru redobândirea dreptului la sanatate şi proprietate în România;
 • restabilirea ordinii de drept în România;
 • clarificarea aspectelor: casa de sănătate de stat, casa de sănătate privată, sistem de sănătate de stat şi sistem de sănătate privat;
 • activităţi de popularizare a conceptului că cetăţeanul contribuabil poate opta să cotizeze la sistemul de stat sau privat;
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni cetăţeneşti în vederea creării şi îmbunătăţirii pachetului minim de servicii medicale şi a pachetelor îmbunătăţite;
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni cetăţeneşti pentru a coagula opinia publică şi a determina instituţiile publice să oprească deturnarea banilor care ajung în sistemul sanitar, de către CAS, spre sisteme private de sănătate;
 • identificarea, iniţierea, susţinerea, derularea unor proiecte şi programe comunitare care să sprijine crearea unui sistem de asigurări de sănătate eficient şi îndreptat spre protecţia pacientului-contribuabil;
 • identificarea necesităţilor civile, sociale, economice, dar şi a speranţelor actuale ale cetăţenilor şi promovarea acestora în faţa autorităţilor şi instituţiilor, dar şi ale publicului în general;
 • dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte asociaţii şi fundaţii, ori alte organizaţii legal constituite, din România sau din străinătate, precum şi cu alte comunităţi locale în vederea promovării intereselor pacienţilor, medicilor, farmaciştilor şi a întregului personal medical;
 • iniţierea şi dezvoltarea de sesiuni de cercetare şi popularizare a legislaţiei, programelor, instituţiilor şi mentalităţilor europene în rândul cetăţenilor, şi dezvoltarea unor colaborări sau parteneriate cu instituţiile şi autorităţile publice necesare acestui obiectiv;
 • desfăşurarea de activităţi editoriale şi publicitare necesare atingerii obiectivelor propuse (editare, tipărire, aplicaţii multimedia, filme cu caracter ştiinţific, cultural, documentar, artistic sau publicitar, crearea şi menţinerea de pagini web sau portaluri);
 • iniţierea şi/sau participarea la schimburi de experienţă cu alte entităţi publice/private;
 • susţinerea financiară şi/sau profesională a tinerilor cu potenţial intelectual sporit sau cu abilităţi deosebite în vederea participării la activităţi sau competiţii în domeniul medical – farmaceutic;
 • promovarea şi susţinerea pregatirii profesionale continue a tuturor persoanelor, inclusiv prin organizarea de cursuri, conferinţe, seminarii de studiu, schimburi de experienţă, colocvii. Promovarea în randul cetăţenilor a necesităţii pregătirii profesionale continue, a obţinerii de noi specializări şi competenţe;
 • sprijinirea în pregătirea profesională şi integrarea socio-profesională a tinerilor medici;
 • organizarea de adunări, conferinţe, colocvii şi manifestări menite în special să promoveze apararea proprietăţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii indivizilor;
 • promovarea şi susţinerea oricărei iniţiative care poate servi realizării scopurilor statutului.
Art.3. Denumirea ASOCIAŢIEI este "ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE ŞI SĂNĂTATE AL CETĂŢEANULUI".
Art.4. (1) Sediul ASOCIAŢIEI este în localitatea Timişoara, Str. B.P. Haşdeu, nr. 21, judetul Timiş.
(2) Sediul ASOCIAŢIEI poate fi schimbat pe baza hotărârii CONSILIULUI DIRECTOR.
Art.5. ASOCIAŢIA pentru apărarea dreptului la proprietate şi sănătate al cetăţeanului se constituie pe o durată nedeterminată.
Art.6. (1) Patrimoniul social al ASOCIAŢIEI este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 800 (optsute) Lei şi este alcătuit din aporturi în numerar de către membrii fondatori în proporţii egale de către fiecare.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art.7. (1) Obiectivele ASOCIAŢIEI, în vederea realizării scopului ei, sunt urmatoarele:
a) organizarea de cursuri de pregătire profesională, seminarii de lucru, conferinţe, colocvii, schimburi de experienţă;
b) editare, tipărire de reviste, broşuri, cărţi, monografii, periodice, realizare de aplicaţii multimedia, filme cu caracter ştiinţific, cultural, documentare artistice sau publicitare, crearea şi menţinerea de pagini web sau portaluri;
c) colaborări cu diverse organizaţii, organe ale administraţiei publice, persoane fizice din ţară şi străinatate;
d) atragerea şi acceptarea de sponsorizări, donaţii sau legate necesare îndeplinirii scopurilor propuse;
e) încheierea de parteneriate şi cooperări cu autoritatile publice centrale şi locale, cu alte organizaţii şi cu publicul larg;
f) alte mijloace de acţiune organizate în vederea realizării scopului asociaţiei.
(2) Schimbarea scopului ASOCIAŢIEI se face numai de către ADUNAREA GENERALĂ cu majoritatea prevăzut pentru modificarea actului constitutiv şi a statutului.
(3) În toate cazurile, schimbarea scopului ASOCIAŢIEI se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
Art.8. (1) ASOCIAŢIA îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii adunării generale autentificate, prin care li se alocă un patrimoniu.
(2) Filiala va putea efectua acte de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI, numai pe baza hotărârii prealabile a CONSILIULUI DIRECTOR al ASOCIAŢIEI.

Capitolul II
RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI
Art.9. Patrimoniul social iniţial al ASOCIAŢIEI se completează cu dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de ASOCIAŢIEI, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul III
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Sectiunea I
Adunarea generală
Art.10. ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIAŢIEI asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:
 • stabilirea strategiei generale şi a programelor ASOCIAŢIEI;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor CONSILIULUI DIRECTOR şi, eventual, a CENZORULUI;
 • înfiinţarea de filiale;
 • modificarea actului constitutiv şi a statutului fundaţiei;
 • dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • alegerea membrilor de onoare;
 • orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.
Art.11. ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIAŢILOR se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de coordonare şi de control asupra CONSILIULUI DIRECTOR, a CENZORULUI/COMISIEI DE CENZORI, precum şi a întregii activităţi a ASOCIAŢIEI. ADUNAREA GENERALĂ este legal constituită în prezenţa a 51% din numarul membrilor sai, adoptând hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi. ADUNAREA GENERALĂ va delibera în mod legal în a doua convocare în cazul în care în prima convocare nu s-a îndeplinit cvorumul de prezenţă indiferent de numarul celor prezenţi, cvorumul deliberativ rămânând acelaşi.
Art.12. ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIAŢILOR se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, de către Preşedintele CONSILIULUI DIRECTOR. Cvorumul Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor presupune prezenţa unei majorităţi simple a asociaţilor, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art.13. (1) Convocatorul se va trimite în scris la adresa fiecărui membru cu scrisoare cu confirmare de primire, la numărul de fax sau adresa de e-mail indicată de fiecare membru. Convocatorul va conţine data, locul şi ordinea de zi a adunării generale.
(2) Membrii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri proprii, cu condiţia de a le formula în scris şi a le depune la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc adunarea generală.
Art.14. Asociaţii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi ori rudele în linie colaterală, precum şi afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daune cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art.15. ADUNAREA GENERALĂ poate decide cooptarea unor noi membrii, aceştia urmând a avea drepturi şi obligaţii identice cu cele ale membrilor fondatori. Inainte de a fi supusa votului ADUNARII GENERALE, cooptarea unui nou membru va fi validata de catre Comitetul director în urma verificării reputaţiei acestuia şi a declaraţiei de acceptare a principiilor şi scopului ASOCIAŢIEI. După validarea de către Comitetul director şi înainte de a fi aprobat de către ADUNAREA GENERALĂ, noul membru va achita contribuţia actualizată anual de către Comitetul director.
Art.16. Adunarea generală va decide excluderea unuia dintre membrii fondatori în cazul în care acesta încalcă prevederile actului constitutiv sau ale statutului ASOCIAŢIEI, ori dacă este condamnat definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.
Art.17. Drepturile şi obligaţiile membrilor ASOCIAŢIEI sunt următoarele:
a) drepturi:
 • să aleagă şi să fie aleşi în CONSILIUL DIRECTOR;
 • să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale ADUNĂRII GENERALE;
 • să folosească baza materiala şi localurile ASOCIAŢIEI, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării de activităţi profesionale.
b) obligaţii:
 • să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile adunării generale şi pe cele ale Comitetului director;
 • să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-a asumat;
 • să apere, fără rezerve, interesele asociaţiei.
Secţiunea a II-a
Consiliul director
Art.18. CONSILIULUI DIRECTOR al ASOCIAŢIEI asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:
 • prezintă adunării generale rapoarte de activitate, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, calendarul acţiunilor, proiectele programelor asociaţiei etc.;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a ASOCIAŢIEI, stabileşte remuneraţia şi atribuţiile personalului ASOCIAŢIEI, putând decide concedierea oricărui angajat al ASOCIAŢIEI în condiţiile prevăzute de contractul individual de muncă şi de legislaţia muncii în vigoare;
 • elaborează regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare al ASOCIAŢIEI;
 • aprobă schimbarea sediului ASOCIAŢIEI;
 • încheie parteneriate şi cooperări cu autorităţile publice centrale şi locale şi cu alte organizaţii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de ADUNAREA GENERALĂ.
Art.19. Membrii CONSILIULUI DIRECTOR care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesati personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. În caz contrar vor raspunde pentru daunele cauzate ASOCIAŢIEI dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art.20. Nu poate fi membru al CONSILIULUI DIRECTOR, iar dacă este, pierde această calitate cel care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă ASOCIAŢIA sprijină activitatea acelei instituţii publice.
Art.21. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului ASOCIAŢIEI pot fi atacate de fondator/fondatori sau de către oricare dintre membrii CONSILIULUI DIRECTOR care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
Art.22. CONSILIUL DIRECTOR poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama A ASOCIAŢIEI sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut - Director cu funcţii de administrare.
Art.23. (1) CONSILIUL DIRECTOR este format din:
 • CACOVEAN Adrian, cetăţean român, născut în Municipiul Sibiu, în data de 22.07.1967, domiciliat în Bucureşti,
 • HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara,
 • HENŢ Sorin, cetăţean român, născut în Timişoara, jud. Timiş, în data de 15.01.1972, domiciliat în Timişoara,

(2) CONSILIUL DIRECTOR rămâne în funcţie 4 ani şi alege din cadrul său:
1. Preşedintele: CACOVEAN Adrian, cetăţean român, născut în Municipiul Sibiu, în data de 22.07.1967, domiciliat în Bucureşti, Şos. Iancului.
2. Vicepreşedintele: HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara.
3. Un Secretar general: HENŢ Sorin, cetăţean român, născut în Timişoara, jud. Timiş, în data de 15.01.1972, domiciliat în Timişoara.
CONSILIUL DIRECTOR numeşte un trezorier.
(4) Preşedintele CONSILIULUI DIRECTOR are urmatoarele atribuţii:
• reprezintă ASOCIAŢIA în relaţiile cu terţii;
• coordonează activitatea compartimentelor asociaţiei;
• conduce CONSILIUL DIRECTOR;
• aprobă şi semnează toate documentele emise sau emanate de la ASOCIAŢIE;
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ADUNAREA GENERALĂ.

(5) În caz de descompletare, funcţiile rămase vacante se completează prin hotărârea ADUNĂRII GENERALE.
(6) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 zile de la descompletare.
(7) Preşedintele CONSILIULUI DIRECTOR îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al Asociaţiei.
Art.24. (1) CONSILIUL DIRECTOR se întruneste ori de câte ori nevoile ASOCIAŢIEI o impun.
(2) Convocarea CONSILIULUI DIRECTOR se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, via fax sau e-mail.
(3) CONSILIUL DIRECTOR deliberează, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art.25. Deliberările şi hotărârile CONSILIULUI DIRECTOR se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Sectiunea a III-a
Controlul financiar
Art.26. (1) Controlul financiar al ASOCIAŢIEI este asigurat, în cazul în care ADUNAREA GENERALĂ va decide în acest sens, de către un CENZOR sau o COMISIE DE CENZORI.
(2) COMISIA DE CENZORI va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri.
(3) În realizarea competenţei sale COMISIA DE CENZORI:
• verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAŢIEI;
• întocmeşte rapoarte şi le prezintă CONSILIULUI DIRECTOR;
• poate participa, prin membrii săi, la şedinţele CONSILIULUI DIRECTOR, fără drept de vot;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de CONSILIUL DIRECTOR.

(4) Membrii CONSILIULUI DIRECTOR nu pot fi CENZORI.
Art.27. CONSILIUL DIRECTOR va aproba regulile generale de organizare şi funcţionare a COMISIEI DE CENZORI.
Art.28. Până la numirea unui CENZOR sau a unei COMISII DE CENZORI, fiecare asociat care nu este membru al CONSILIULUI DIRECTOR poate exercita dreptul de control.

Capitolul IV
VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI
Art.29. Veniturile ASOCIAŢIEI provin din:
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţie;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Art.30. (1) ASOCIAŢIA poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2) ASOCIAŢIA poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.
Art.31. (1) Principalele cheltuieli ale ASOCIAŢIEI sunt:
 • salarii şi adaosuri la salarii;
 • indemnizaţii, prime, premii;
 • procurări de rechizite şi imprimate de birou;
 • chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 • cazare, masă, transport;
 • apă, canal, salubritate;
 • energie electrica, termică şi gaze naturale;
 • produse care vor fi oferite cursanţilor pentru deprinderea unor meserii sau aptitudini în cadrul cursurilor organizate de către ASOCIAŢIE.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de CONSILIUL DIRECTOR.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi bănesti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) CONSILIUL DIRECTOR poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.
Art.32. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

Capitolul V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art.33. ASOCIAŢIA pentru apărarea dreptului la proprietate şi sănătate al cetăţeanului se va dizolva:
I. De drept prin:
 • realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii ADUNĂRII GENERALE sau a CONSILIULUI DIRECTOR în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau să fie constituite.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
 • scopul sau activitatea ASOCIAŢIEI a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 • realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • a devenit insolvabilă;

III. În alte situaţii prevăzute de lege sau prin hotărârea ADUNĂRII GENERALE.
Art.34. (1) În cazul dizolvării ASOCIAŢIEI, lichidatorii se numesc de instanţă judecătorească sau, în cazul descris în art. 24 pct III de către adunarea generală.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul CONSILIULUI DIRECTOR încetează.
(3) Lichidatorii, la preluarea funcţiei, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale fundaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul CENZORULUI / COMISIEI DE CENSORI, în cazul în care aceştia au fost desemnaţi anterior de către ADUNAREA GENERALĂ.
Art.35. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art.36. (1) În cazul dizolvării ASOCIAŢIEI, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare -preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art.37. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaţiei.
Art.38. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.
Art.39. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.
Art.40. (1) ASOCIAŢIA încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
Art.41. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.
Prezentul Statut a fost încheiat astazi, 30.10.2013, la Timişoara, într-un numar de 6 (şase) exemplare originale.Semnăturile fondatorilor:

CACOVEAN Adrian

HENŢ-DEACONU Mădălina

HENŢ Sorin
Read 5587 times Last modified on Duminică, 22 Decembrie 2013 22:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.