Sâmbătă, 21 Decembrie 2013 12:27

Actul Constitutiv al Asociatiei Pentru Apararea Dreptului la Proprietate si Sanatate al Cetateanului (APADPSC)

Rate this item
(0 votes)
Noi:
CACOVEAN Adrian, cetăţean român, născut în Municipiul Sibiu, în data de 22.07.1967, domiciliat în Bucureşti,

HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara,

HENŢ Sorin, cetăţean român, născut în Timişoara, jud. Timiş, în data de 15.01.1972, domiciliat în Timişoara,

în calitate de asociaţi fondatori, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile şi completările ulterioare, am hotarât să constituim prezenta ASOCIAŢIE, în virtutea voinţei de asociere liber exprimate.
Art.1. ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE ŞI SĂNĂTATE AL CETĂŢEANULUI este persoană juridică română, fără scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală şi nonprofit, înfiintaţă în temeiul O.G. nr. 26/2000.
Art.2. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE ŞI SĂNĂTATE AL CETĂŢEANULUI.
Art.3. ASOCIAŢIA are sediul în localitatea Timişoara, Str. B.P. Haşdeu, nr. 21, judeţul Timiş.
Art.4. Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI este nedeterminată (nelimitată).
Art.5. ASOCIAŢIA este o instituţie având drept scop:
 • desfăşurarea de activitaţi în vederea conştientizării, în sânul opiniei publice, a necesităţii restabilirii dreptului de proprietate al contribuabililor asupra contribuţiei achitată pentru asigurarea de sanatate;
 • activităţi educative şi de lobby pentru redobândirea sau naşterea unui drept nou de proprietate asupra Fondului naţional unic al asigurarilor de sanatate;
 • efectuarea de activităţi pentru conştientizarea, în sânul societăţii a diferenţei dintre natura de contribuţie a cotei plătite din venit pentru sănătate şi noţiunea de impozit cu care se doreşte a fi asimilată; conştientizarea cetăţeanului asupra diferenţei între taxă şi impozit şi contribuţie;
 • coagularea intereselor cetăţenilor, asociaţiilor profesionale şi de pacienţi, a sindicatelor şi altor ONG-uri în lupta pentru redobândirea dreptului la sănătate şi proprietate în România;
 • restabilirea ordinii de drept în România;
 • clarificarea aspectelor: casa de sănătate de stat, casa de sănătate privată, sistem de sănătate de stat şi sistem de sănătate privat;
 • activităţi de popularizare a conceptului că cetaţeanul contribuabil poate opta să cotizeze la sistemul de stat sau privat;
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni cetăţeneşti în vederea creării şi îmbunătăţirii pachetului minim de servicii medicale şi a pachetelor îmbunatăţite;
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni cetăţeneşti pentru a coagula opinia publică şi a determina instituţiile publice să oprească deturnarea banilor care ajung în sistemul sanitar, de către CAS, spre sisteme private de sănătate;
 • identificarea, iniţierea, susţinerea, derularea unor proiecte şi programe comunitare care să sprijine crearea unui sistem de asigurări de sănătate eficient şi îndreptat spre protecţia pacientului-contribuabil;
 • identificarea necesităţilor civile, sociale, economice, dar şi a speranţelor actuale ale cetăţenilor şi promovarea acestora în faţa autorităţilor şi instituţiilor, dar şi ale publicului în general;
 • dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte asociaţii şi fundaţii, ori alte organizaţii legal constituite, din România sau din străinătate, precum şi cu alte comunităţi locale în vederea promovării intereselor pacienţilor, medicilor, farmaciştilor şi a întregului personal medical;
 • iniţierea şi dezvoltarea de sesiuni de cercetare şi popularizare a legislaţiei, programelor, instituţiilor şi mentalităţilor europene în rândul cetăţenilor, şi dezvoltarea unor colaborări sau parteneriate cu instituţiile şi autorităţile publice necesare acestui obiectiv;
 • desfăşurarea de activităţi editoriale şi publicitare necesare atingerii obiectivelor propuse (editare, tipărire, aplicaţii multimedia, filme cu caracter stiinţific, cultural, documentar artistic sau publicitar, crearea şi menţinerea de pagini web sau portaluri);
 • iniţierea şi/sau participarea la schimburi de experienţă cu alte entităţi publice/private;
 • susţinerea financiară şi/sau profesională a tinerilor cu potenţial intelectual sporit sau cu abilităţi deosebite în vederea participării la activităţi sau competiţii în domeniul medical – farmaceutic;
 • promovarea şi susţinerea pregătirii profesionale continue a tuturor persoanelor, inclusiv prin organizarea de cursuri, conferinţe, seminarii de studiu, schimburi de experienţă, colocvii. Promovarea în rândul cetăţenilor a necesităţii pregătirii profesionale continue, a obţinerii de noi specializări şi competenţe;
 • sprijinirea în pregătirea profesională şi integrarea socio-profesională a tinerilor medici;
 • organizarea de adunări, conferinţe, colocvii şi manifestări menite în special să promoveze apărarea proprietăţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii indivizilor;
 • promovarea şi susţinerea oricărei iniţiative care poate servi realizării scopurilor statutului.
In vederea îndeplinirii scopurilor sale, asociaţia va putea încheia, în condiţiile prevăzute de lege şi actul său constitutiv, contracte, acorduri, parteneriate cu alte entităţi publice sau private, va putea înfiinţa sau participa la înfiinţarea unor societăţi comerciale sau federaţii.
Printre activităţile pe care ASOCIAŢIA le va putea desfaşura în mod direct se numară:
 • 5811 Activităţi de editare a carţilor;
 • 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
 • 5813 Activităţii de editare a ziarelor;
 • 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
 • 5819 Alte activităţi de editare;
 • 7021 Activităţi de consultanăţ în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
 • 7230 Prelucrarea informatică a datelor;
 • 7240 Activităţi legate de bazele de date;
 • 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
 • 7411 Activităţi juridice;
 • 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj;
 • 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
 • 8514 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;
 • 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
 • 9133 Alte activităţi asociative n.c.a.;
 • 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Art.6. Au calitatea de membri ai ASOCIAŢIEI membrii fondatori precum şi orice alte persoane care vor dobândi ulterior calitatea de membrii conform prevederilor Statutului asociaţiei.
Art.7. Drepturile şi obligaţiile membrilor ASOCIAŢIEI sunt stabilite prin Statutul acesteia.
Art.8. Asociaţia are următoarele organe:
 • ADUNAREA GENERALĂ;
 • CONSILIUL DIRECTOR;
 • CENZORUL (în cazul în care ADUNAREA GENERALĂ va decide, ulterior constituirii, că este necesară numirea unuia).
Art.9. ADUNAREA GENERALĂ este organul decizional suprem al ASOCIAŢIEI având puterile stabilite de către Statutul acesteia, fiind constituită, la înfiinţare, de către toţi membrii fondatori.
Art.10. CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere şi de administrare al ASOCIAŢIEI.
Art.11. CONSILIUL DIRECTOR este format din domnul CACOVEAN Adrian şi doamna HENŢ-DEACONU Mădălina şi domnul HENŢ Sorin.
Art.12. Atribuţiile CONSILIULUI DIRECTOR sunt prevăzute în Statutul ASOCIAŢIEI.
Art.13. CENZORUL este organul de control financiar intern al ASOCIAŢIEI. ADUNAREA GENERALĂ va putea decide numirea unui cenzor. Atribuţiile CENZORULUI sunt prevăzute în Statutul ASOCIAŢIEI.
Art.14. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI este de 800 Lei fiind pus la dispoziţia ASOCIAŢIEI în numerar de către membrii fondatori în proporţii egale de către fiecare.
Art.15. Doamna HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara, Str. B.P. Haşdeu, nr. 21, identificată cu C.I., seria TM, nr. 558750, eliberat de catre SPCLEP Timişoara, la data de 03.11.2006, CNP 2741017510041, este împuternicită să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, să ne reprezinte în cadrul procedurii de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice eventuale acte modificatoare ale Actului Constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI, modificări impuse de instanţa de judecată competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă. De asemenea, doamna HENŢ-DEACONU Mădălina este împuternicită să facă demersurile necesare în vederea înregistrării ASOCIAŢIEI în evidenţa autorităţilor fiscale şi obţinerea codului de identificare fiscală sau a oricărui alt document corespunzător acestuia.
Prezentul act constitutiv a fost redactat într-un număr de 6 (şase) exemplare în Timişoara, azi, 30.10.2013.Semnaturile

CACOVEAN Adrian

HENŢ-DEACONU Mădălina

HENŢ Sorin
Read 5612 times Last modified on Duminică, 22 Decembrie 2013 17:54

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.